020 741 6690

KONTAKTBEGÄRAN

Yhteydenottopyyntö

Palvelumme

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Finpremium Oy Tämä on Finpremium Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 5.4.2020.
 1. Rekisterinpitäjä
Finpremium Oy, Petikontie 4, 01720 Vantaa, Y- 1064154-9
 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Hannu-Pekka Mäkinen, +358 40 137 1335, hannu-pekka.makinen@finpremium.fi
 1. Rekisterin nimi
Finpremium Oy asiakas- ja sidosryhmärekisteri
 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakaspalvelu ja uusasiakashankinta. Tietoja käytetään myyntiin, markkinointiin ja asiakaspalveluun. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista. Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti
 1. Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja
 • yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • henkilötunnus
 • työtehtävään liittyvät tiedot, kuten tehtävänimike ja vastuualue
 • työnantajayritystä koskevat tiedot
 • tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, jos asiakkaan kanssa erikseen sovitaan.
 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

UUSIMMAT UUTISET

FINPREMIUM LAAJENTAA ALUEELLISTA KATTAVUUTTA – JOUNI JUUTINEN ALOITTI 3.9.2020 LAHDESSA

07.09.2020

Finpremium Oy:n liiketoiminnan kasvu on jatkunut edelleen hyvin ja suunnitelmien mukaisesti vuonna 2020. Laajennamme alu

Lue lisää